OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA WEB PORTALA COMPANYWALL BUSINESS


Dobrodošli na portal COMPANYWALL BUSINESS!

Pristup i upotreba portala podliježu ovim Opštim uslovima korištenja, kojima se utvrđuju uslovi i pravila za korištenje portala COMPANYWALL BUSINESS od strane pravnih lica, preduzetnika i  fizičkih lica. Uslovi korištenja su obavezujući za nas i za sve korisnike i primjenjuju se na sve međusobne ugovorne i poslovne odnose, izuzev ako pisanim ugovorom nije drugačije dogovoreno.

Vlasnik portala i imena CompanyWall Business (u daljem tekstu: Portal) je privredno društvo CompanyWall doo, Bana Milosavljevića 8, Banja Luka 78000

Vlasnik zadržava pravo da portal www.companywall.ba povremeno bude nedostupan zbog dopune i modifikacije sadržaja i usluga sa ili bez obavještenja.


Odricanje od odgovornosti

CompanyWall doo ne pruža bilo kakvu garanciju da će Portal ispuniti zahtjeve korisnika, da će usluge biti uvijek dostupne, tačne, sigurne ili besplatne. Sadržaj dobiven sa Portala je tačan i pouzdan, za šta odgovornost snosi Registar privrednih subjekata Bosne i Hercegovine u dijelu u kom se podaci odnose na informacije o privrednim subjektima koje CompanyWall preuzima na osnovu Ugovora o preuzimanju i korištenju prepisa baze podataka iz financijskih izvještaja koji je zaključio sa kontekstom rečenice

Samo korisnik snosi odgovornost za uspostavljanje i održavanje pouzdane internet konekcije. Nikakav savjet ili informacija, bilo usmena, bilo pismena koju je korisnik dobio preko ili od Portala ili kompanija koje sa nama sarađuju, njenih partnera i nosioca licenci (ili direktora, službenika ili agenata navedenih entiteta) ne predstavljaju garanciju, ukoliko ona nije izričito navedena u ovim uslovima. CompanyWall ne prihvata nikakvu zakonsku nadoknadu štete.


Osnovni pojmovi

„Cjenovnik usluga“ prezentuje cijene koje su informativnog karaktera. CompanyWall zadržava pravo promjene cijena u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Cjenovnik sadrži cijene usluga bez popusta i izražene u konvertibilnim markama, bez obračunatog PDV-a.

„Demo upotreba“ predstavlja besplatan probni period pristupa Portalu koji se privremeno dodjeljuje neregistrovanom korisniku, i omogućava pun pristup sadržajima u svrhu testiranja portala i same usluge.

„Pun pristup portalu“ podrazumijeva omogućen pristup svim sadržajima koje portal nudi u punom obimu za registrovane korisnike (korisnici koji su nakon naručene usluge obavili registraciju na Portalu). Pun pristup portalu sa svim funkcijama i informacijama, ukoliko nije drugačije dogovoreno, može se koristiti samo sa jednog korisničkog računara odjednom.

„Ograničen pristup portalu“ podrazumijeva omogućen pristup neregistrovanim korisnicima ka određenim sadržajima i baziran je na osnovnim informacijama. Ograničen pristup portalu dostupan je svim korisnicima besplatno.

„Korisnik“  je fizičko ili pravno lice ili poduzetnik  koji koristi usluge Portala i u potpunosti je saglasan sa Opštim uslovima korištenja.


Pristup portalu

Registrovani korisnik momentom registracije na Portalu, postaje isključivi vlasnik naloga na Portalu i podleže navedenim uslovima korištenja.

Administrator portala ili drugi zaposleni sa pravom pristupa kod Korisnika posjeduje lozinku koju je dobio prilikom registracije. Korisnik je dužan da izvrši izmjenu lozinke, i isključivo je odgovoran za sve aktivnosti na Portalu koje su autorizovane i izvršene pod nekim od njegovih korisničkih imena.

Administrator portala je odgovoran za otvaranje korisničkih naloga i za definisanje usluga na Portalu kojima svaki zaposleni pojedinačno može da pristupi, kao i za samo ukidanje pristupa portalu.

Korisnik koristi Portal i internet isključivo na svoju odgovornost. CompanyWall ne daje bilo kakve garancije i ne preuzima bilo kakvu odgovornost za štete koje Korisnik pretrpi ili koje bude prouzrokovao trećim licima prilikom neodgovornog korištenja Portala.

Internet je internacionalna računarska mreža koju ne kontroliše neposredno CompanyWall, već je na nju samo vezan, te zbog toga ne može da garantuje dostupnost servisa koje direktno ne kontroliše.

CompanyWall se neće smatrati odgovornim za privremeni prekid u pružanju usluge ili gubitak sačuvanih podataka uslijed radova na održavanju ili iznenadnih i nepredviđenih tehničkih kvarova ili drugih tehničkih neprilika, kao ni za prekid usluge prouzrokovan razlozima koji su izvan domašaja CompanyWall-a,  kao ni za izgubljenu dobit, podatke, indirektne ili posljedične štete ili štete koje nastaju iz zahtjeva Korisnika ili trećih lica.

CompanyWall zadržava pravo izmena i dopuna Portala.


Postupak registracije na portalu

U slučaju da korisnik želi „Pun pristup portalu“, mora da izvrši registraciju na sajtu i po čemu će ga kontaktirati operater iz CompanyWall doo kontakt centra sa kojim će detaljno ugovoriti sve uslove saradnje.

Portal omogućava jednostavan i jedinstveni sistem prijave  i identifikacije korisnika uz pomoć korisničkih naloga.

CompanyWall doo  nudi razne naplative usluge. Korištenje tih usluga se naplaćuje prema aktuelnom cjenovniku koji vam može proslijediti naš marketing tim.

Pružanje  usluge  „Pun pristup portalu“ Companywall Business  je korisnicima portala omogućeno uz naknadu  za pružanje  usluga, koja zavisi od obima paketa, u skladu sa Cjenovnikom usluga.

Ukoliko Korisnik ne dostavi zahtjev za deaktivaciju ili ne reklamira uslugu u roku od osam dana od dana registracije, odnosno od dana pružanje usluge, smatraće se da je zadovoljan uslugom, i nema je mogućnost naknadno reklamirati, osim iz razloga tehničke ili sadržajne prirode.


Upotreba lozinke i etičko korištenje portala

Lozinka dodijeljena korisniku predstavlja  povjerljiv podatak i nije namijenjena za ustupanje drugim korisnicima. Lozinku smije da koristi samo ovlašteni korisnik, osim u slučaju ako su se korisnik i vlasnik drugačije dogovorili.

U slučaju zloupotrebe, vlasnik zadržava pravo trenutnog oduzimanja lozinke i korisničkog imena.


Autorska prava

CompanyWall Business je vlasnik autorskih prava na svim tekstualnim, vizualnim i audio sadržajima, bazama podataka i progamerskim kodom.

Ukoliko smatrate da je Portal povrijedio vaša autorska prava ili vaše podatke o ličnosti, molimo vas da nas kontaktirate. Slučaj će po hitnom postupku biti razmotren i ukoliko utvrdimo validnost vašeg zahtjeva, sporni sadržaj će biti uklonjen.

Neovlašteno korištenje bilo kog dijela portala, bez vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Zabranjuje se kršenje ili pokušaj kršenja privatnosti drugih korisnika i bezbjednosti portala, što podrazumijeva:

  • Pristup podacima koje nisu namijenjene korisniku ili neovlašteno prijavljivanje u ime drugog korisnika;
  • Dozvoljavanje pristupanja nalogu od strane drugih osoba, kao i istovremeno korištenje jednog naloga od strane više osoba;
  • Pokušaj da se provjeri ranjivost sistema;
  • Pokušaj prekida rada i usluga portala kao što je širenje virusa na portalu, "spamming" itd.
  • Kršenje sigurnosti i bezbjednosti Portala povlaci građansku i krivičnu odgovornost.

Strogo je zabranjeno koristiti, modificirati, kopirati, štampati, prikazivati reproducirati ili redistribuirati informacije sa Portala bez izričite dozvole.


Politika korektnog korištenja CompanyWall Business financijskog alata

Ako imate pristup CompanyWall Business financijskom asistentu, naša politika korektnog korištenja odnosi se na Vas.

  1. Zašto imamo ovu politiku?

Politika korektnog korištenja stvorena je kako bismo osigurali brzinu i pouzdanost korištenja CompanyWall business sustava u svakom trenutku svim korisnicima.

Neki korisnici platformu CompanyWall Business korite za masovno povlačenje podataka, što dodatno usporava sistem, te otežava pregled i korištenje samog programa ostalim korisnicima.

Premda to ovisi o nizu okolnosti, činite li dugotrajna i uzastopna povlačenja podataka ili ako tijekom jednog mjeseca ostvarite protok jednak ili iznad 1000 pregledanih poduzeća, smatramo da ste napravili nadprosječno velik broj pregleda stranica.

  1. Što se događa ako je mjesečni broj pregleda koji korisnik ostvari veoma velik?

Ako samo povremeno ostvarujete vrlo velik broj pretraga, malo je vjerojatno da će zbog toga serveri CompanyWall Business imati problema, već bi takvo korištenje trebalo biti redovno. Ukoliko se to dogodi, kontaktirat ćemo Vas kako bismo Vam pomogli da pronađete način da smanjite broj pregleda na CompanyWall Business portalu, ili Vam odrediti poseban nalog koji je potrebno doplatiti.

Ako i nakon toga nastavite ostvarivati vrlo velik broj pregleda, ponovo ćemo Vas kontaktirati. Konačno, ako i dalje ne smanjite korištenje platforme, a usprkos našim pokušajima da Vam pomognemo u tome, zadržavamo pravo da Vam smanjimo ili ograničimo broj pretraga, ali i da Vam suspendiramo uslugu ili isključimo nalog.

Naravno, u obostranom je interesu da do takvih ograničenja ne dođe, te ćemo učiniti sve kako bismo to i spriječili.


Obaveze korisnika

Strogo je zabranjeno:

  • otvaranje više korisničkih naloga;
  • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica;
  • prikupljanje, čuvanja ili druga obrada podataka objavljenih na portalu.

Korisnicima su također zabranjene radnje koje mogu da utječu na ljudsko dostojanstvo, promovišu rasnu, seksualnu ili etničku diskriminaciju i vjersku ili političku netrpeljivost i djela i sadržaji štetni po zdravlje i bezbjednost ljudi, zaštitu životne sredine i kulturnog nasljeđa, uvrede vezane za vjerska ili politička ubjeđenja, ili štetna po interese drugih korisnika portala, provociranje i uznemiravanje drugih korisnika portala.

Operator zadržava pravo da korisniku zabrani pristup ili ga obriše sa portala ukoliko utvrdi ili sumnja da je korisnik prekršio bilo koju od navedenih zabrana ili na bilo koji način postupio nezakonito i/ili svojim aktivnostima izazvao financijsku štetu kompaniji CompanyWall doo.

Dozvoljeno je kopiranje ili štampanje stranica portala isključivo za lične, nekomercijalne svrhe. U suprotnom zabranjeno je koristiti, modificirati, kopirati, štampati, prikazivati reproducirati ili redistribuirati informacije sa Portala bez izričite dozvole.


Tačnost podataka

Podaci dostupni na portalu su rezultat proračuna na osnovu javno dostupnih podataka. Vlasnik ne prihvata odgovornost za tačnost, aktuelnost ili kvalitet podataka koji su dostupni na portalu. Svi podaci o bonitetnoj ocjeni su preuzeti iz javno dostupnih evidencija, primarnih i sekundarnih baza podataka. Vlasnik za moguću štetu, direktnu ili indirektnu, koja je nanesena korisniku korištenjem informacija na portalu, ne odgovara.


Tehnička podrška

Vlasnik pruža tehničku pomoć u slučaju problema sa registracijom, korištenjem ili drugim poteškoćama tehničke prirode.

Tehnička pomoć je na raspolaganju svakog radnog  dana od 8:00 do 16:00 h putem kontakt telefona  +387 63 936 777 i  e-mail adrese info@companywall.ba .


Naručivanje punog pristupa portalu

Naručivanje usluge „Pun pristup portalu“ je moguće putem kontakt telefona ili putem e-mail adrese info@companywall.ba , kao i samostalnom registracijom na Portalu, u kom slučaju vlasnik kontaktira korisnika.

Nuđenje usluge  se može vršiti i od strane vlasnika neposrednim kontaktom potencijalnih korisnika bez njihove prethodne registracije na portal, a na osnovu javno dostupnih kontakt podataka.

Obračunsko razdoblje punog pristupa traje 12 mjeseci (godinu dana). Produženje obračunskog razdoblja po isteku istog se  ne obavlja automatski, osim ako korisnik i vlasnik ne dogovore drugačije.

U slučaju neizmirenja dospjelih obaveza vlasnik može korisniku da oduzme pravo pristupa portalu. Vlasnik u tom slučaju može korisniku osim iznosa računa da obračuna i odgovarajuću zateznu kamatu i nastale sudske troškove.

U slučaju produženja usluge pristupa putem elektronske pošte, korisnik se slaže sa naručivanjem usluge na određeni vremenski period i pod ovdje opisanim uslovima klikom na „slažem se sa uslovima poslovanja”.

Nakon potvrde faktura će biti automatski poslana na vaš nalog.


Rješavanje sporova

Korisnik i vlasnik će eventualne sporove koji bi mogli da nastanu povodom usluga koje pruža portal, rješavati na miran način. U slučaju da ne mogu da se dogovore, spor će se rješavati pred nadležnim sudom u Sarajevu.

Validnost opštih uslova

Opšti uslovi su na snazi od dana 18.03.2017. godine  do dana  njihovog opoziva, koji će biti objavljen na portalu i poslat na e-mail adrese svim registrovanim korisnicima.