Prodaja imovine stečajnog dužnika-poslovni objekat, zemljište na ko Bijeljina Selo


Datum
28.3.2023.
Početna cijena
31.657,54
Predmet aukcije
4cc89fa7-8417-4d93-b8ab-6feefdc7df79
Mjesto
156c94d0-1b27-4805-b7f0-1473d370fc59
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


KRUŠIK DOO BIJELJINA U STEČAJU - PRODAJA CJELOKUPNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA 15.02.2022."KRUŠIK" d.o.o. Bijeljina - u stečajuBijeljina, 14.2.2022. godine Na osnovu člana 73, 155,157 i 166. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 16/2016), Odluke Skupštine povjerilaca "KRUŠIK" d.o.o. Bijeljina - u stečaju od 7.12.2021. godine i Odluke Odbora povjerilaca "KRUŠIK" d.o.o. Bijeljina -u stečaju od 29.12.2021. godine, u predmetu stečajnog postupka kod Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj 59 0 St 036043 20 St .objavljuje se sljedeći OGLAS o prodaji imovine I PREDMET PRODAJE:Stečajni dužnik prodaje putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije uz prikupljanje pismenih ponuda sljedeću nepokretnu i pokretnu imovinu:a) Imovinu upisanu u Listu nepokretnosti broj 1073 k.o. Bijeljina Selo, u čijem "A" listu su upisane parcela broj 728/28, zgrada broj 1, Koviljuše, Poslovni objekat u privredi, površine 1150 m2, parcela broj 728/28, zgrada broj 2, Koviljuše, Poslovni objekat u privredi, površine 902 m2, parcela broj 728/28, zgrada broj 3, Koviljuše, Poslovni objekat u privredi, površine 660 m2, parcela broj 728/28, Koviljuše, zemljište uz privredni objekat površine 2380 m2, parcela broj 728/189, Agrotržni centar, njiva 5. klase, površine 252 m2, parcela broj 728/190, Agrotržni centar, Ulica, površine 128, a u "Al" listu parcela broj 728/28, broj zgrade 1,Objekat sa odobrenjem za građenje, poslovni objekat u privredi, površine 1150 m2, parcela broj 728/28, broj zgrade 1, poslovni prostor u privredi, površine 1222 m2, parcela broj 728/28, broj zgrade 2, Objekat sa odobrenjem za građenje, poslovni objekat u privredi površine 902 m2, parcela broj 728/28, broj zgrade 2, poslovni prostor u privredi površine 876 m2, parcela broj 728/28, broj zgrade 3, Objekat sa odobrenjem za građenje, poslovni objekat u privredi, površine 660 m2, parcela broj 728/28, broj zgrade 3, poslovni prostor u privredi, površine 643 m2, a u "B" i "BI" listu upisan je "KRUŠIK" d.o.o. Bijeljina, ATC BB, Bijeljina sa pravom svojine 1/1. Procijenjena, tržišna, vrijednost nepokretnosti iznosi:Parcela broj 728/28 2.189.135,00 KM,Parcela broj 728/189 39.816,00 KM,Parcela broj 728/190 20.224,00 KM.Ukupno procijenjena vrijednost nepokretnosti iznosi 2.249.175,00 KM. Postoje upisani tereti i zabilježbe. b) Pokretna imovina-Osnovna sredstva-oprema i poslovni inventar, prema popisu stečajne mase na dan 15.10.2021. godine(Popis stečajne mase u spisu Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj 59 0 St 036043 20 St). Kompletna pokretna imovina koja se licitira nalazi se u sjedištu stečajnog dužnika, kao i popisna lista pokretne imovine koja se licitira.Ukupno procijenjena vrijednost pokretne imovine iznosi 20.845,00 KM. II USLOVI PRODAJE:• Imovina se prodaje u kompletu (nepokretna i pokretna imovina iz tačke a) i tačke b) oglasa. Nema mogućnosti pojedinačnog licitiranja i kupovine imovine. Procijenjena vrijednost je početna cijena, a u pogledu cijene primjenjuju se odredbe Zakona o stečaju i odluke Skupštine povjerilaca od 7.12.2021. godine.• Ponudjač je dužan u pogledu nepokretne imovine navesti pojedinačnu vrijednost koju daje za svaku parcelu posebno koja je predmet licitacije, kao i ukupnu vrijednost ponude za nepokretnu imovinu (tačka a) Oglasa).• Ponudjač je dužan posebno iskazati vrijednost ponude za pokretnu imovinu (tačka b) Oglasa).• Oglašena imovina se prodaje u zatečenom imovinsko-pravnom statusu, u viđenom stanju, bez pružanja garancija u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje, pa se naknadni prigovori neće uzimati u obzir, a stečajni dužnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji. Detaljan pregled imovine i pregled prodajne dokumentacije može se izvršiti svaki radni dan uz prethodni dogovor i u usaglašenom terminu sa stečajnim upravnikom.• Javna prodaje će se provesti prikupljanjem pismenih ponuda i javnim nadmetanjem na način da se postigne najviša ponudjena cijena za prodaju. Pismene ponude u zatvorenoj koverti dostavljaju se najkasnije do 18.3.2022. godine, putem preporučene poštanske pošiljke na adresu stečajnog dužnika "Krušik" doo Bijeljina-u stečaju, Agrotržni centar bb, Bijeljina, sa naznakom "PONUDA ZA PRODAJU IMOVINE"-NE OTVARATI. Ponuda treba da sadrži sljedeću dokumentaciju: -Pismo-ponudu sa memorandumom ponudjača sa nazivom, adresom i kontakt telefonom za pravna lica, ime i prezime, adresa i kontakt telefon za fizička lica,-ovjerena kopija registracije i JIB-a za pravna lica, -ovjerena kopija lične karte za fizička lica,- u pogledu nepokretne imovine koja je predmet licitacije navesti pojedinačnu vrijednost ponude u KM koja se daje za svaku parcelu posebno, kao i ukupnu vrijednost ponude u KM za nepokretnu imovinu (tačka a) Oglasa),- u pogledu pokretne imovine posebno iskazati vrijednost ponude u KM za pokretnu imovinu (tačka b) Oglasa),- dokaz o uplati depozita.Ponudjač je dužan da dostavi svu navedenu dokumentaciju u sadržaju ponude, u suprotnom iste neće biti razmatrane.• Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 50.000,00 KM najkasnije do 18.3.2022. godine. Uplata depozita vrši se na transakcioni račun stečajnog dužnika broj: 5710300000095211 otvoren kod Komercijalne banke a.d. Banja Luka. Učesnici sa uplatama depozita nakon 18.3.2022. godine ne mogu učestvovati na lic¬itaciji, odnosno takve ponude neće biti ni razmatrane. U slučaju nekompletnosti ponude ili odustajanja ponudjača od iste, uplaćeni depozit se neće vraćati ponudjaču.• Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti komisiji za licitaciju ličnu kartu/pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom rješenja o registraciji ili izvoda iz sudskog registra ne star¬ijim od 3 mjeseca.• Uvid i preuzimanje prodajne dokumentacije, kao i sve druge informacije, zainteresovana lica mogu dobiti svakog radnog dana u prostorijama stečajnog dužnika u Bijeljini, Agrotržni centar bb, po prethodnoj najavi na broj tel. +387(0)65/910-419.• Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja dana 22.3.2022. godine, sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama stečajnog dužnika u Bijeljini, Agrotržni centar bb.• Otvaranje ponuda i javno nadmetanje (licitaciju) će sprovesti komisija od tri člana.• Javno nadmetanje održaće se ukoliko je najmanje jedno lice ispunilo uslove iz oglasa, dostavilo valjanu ponudu, u navedenom roku uplatilo iznos depozita, te se registrovalo kao učesnik na javnom nadmetanju. Nakon evidentiranja prisutnih, Komisija će pristupiti otvaranju pristiglih ponuda i pročitati naziv ponudjača i cijenu za imovinu koja je predmet prodaje. U slučaju daje samo jedan ponudjač dostavio ponudu, isti se može proglasiti pobjednikom ukoliko je dostavio valjanu ponudu. Ukoliko ponudu dostavi više ponudjača sa istom ili različitom cijenom, Komisija će ih pozvati da, ukoliko žele, izvrše povećanje cijene ponude usmenim javnim nadmetanjem. Komisija će proglasiti pobjednikom ponudjača koji je ponudio najveću cijenu. Zapisnik o prodaji dužni su potpisati svi učesnici. O rezultatima nadmetanja ponudjači će biti obavješteni.Stečajni upravnik zadržava pravo da uslove i dokumentaciju izmjeni, dopuni ili otkaže prodaju najkasnije do dana otvaranja ponuda.• Stečajni upravnik nakon obavljenog javnog nadmetanja donosi zaključak o proglašenju najpovoljnijeg kupca i oglašava isti na oglasnoj tabli stečajnog dužnika.• Nakon što kupac uplati kompletnu ponudjenu cijenu za imovinu iz oglasa, stečajni upravnik će sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiti notarski ugovor• Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos plaćenog depozita, platiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja javne prodaje, uplatom na račun stečajnog dužnika broj: 5710300000095211 kod Komercijalne banke a.d. Banja Luka, nakon čega će se pristupiti zaključenju notarskog ugovora. U slučaju da kupac ne uplati licitiranu cijenu ili u ostavl¬jenom roku ne pristupi zaključenju notarskog ugovora, gubi pravo na povrat depozita, te će se prodaja tom ponuđaču smatrati nevaljanom. U tom slučaju, stečajni upravnik će pisanim putem pozvati drugog najpovoljnijeg ponuđača da uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u roku od 8 (osam) dana po prijemu pismenog poziva od stečajnog upravnika. Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u navedenom roku ili ne pristupi zaključenju notarskog ugovora javna prodaja će se smatrati nevaljanom.• Sve troškove oko sačinjavanja, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora u javnim evidencijama, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući kapitalnu dobit i eventualni PDV snosi kupac, a pro¬davač nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza. Svi troškovi utovara, demontaže i ostalih troškova koji mogu nastati u pogledu pokretne imovine padaju na teret kupca. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu. Oglas o prodaji imovine javnim nadmetanjem, uz prikupljanje pismenih ponuda, objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine", na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini i na poslovnim prostorijama stečajnog dužnika, Agrotržni centar bb, Bijeljina. Stečajni upravnik Rade Hadži-Stević