Prodaja imovine stečajnog dužnika-poslovni objekat u KO Hrasnica, transportna sredstva i druga oprema


Datum
19.9.2021.
Početna cijena
64.479,95
Predmet aukcije
ded3e30d-e420-4375-a17f-024897e87c98
Mjesto
cf954a3c-9cd1-4756-8b21-d0dc3e3a3b48
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


ŠAHINPAŠIĆ D.O.O. SARAJEVO JIB 4200502680009 Adresa Vreoca bbPOKRETNA I NEPOKRETNŠAHINPAŠIĆ DOO SARAJEVO U STEČAJU - PRODAJA CJELOKUPNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA 26.07.2021.Trgovačko knjižarsko društvo "ŠAHlNPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo-u stečajuUl. Vreoca bb, Sarajevo, Ilidža,71210 Ilidža Broj: 65 St 769433 19 St/1 Datum: 22.07.2021. godine Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca, Odbora povjerilaca, stečajni upravnik, raspisuje OGLAS O PRODAJI IMOVINE USMENIM NADMETANJEM I. Predmet oglasa je prodaja imovine stečajnog dužnika: TKD"ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo-u stečaju LOT 1.1. Poslovni objekt prizemlje + galerija odnosno sprat upisan u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Sarajevu, Zemljišnoknjižni ured kao vlasništvo 1/1 Trgovačko knjižarsko društvo"ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo-u stečaju ul. Vreoca bb, Sarajevo, Ilidža, k.č.2684/7 upisan u zemljišnoknjižni uložak broj 7359 KO SP Hrasnica, ukupne površine 2062 m2 od čega skladište sa kancelarijama površine 868 m2 + dvorište 1194 m2 UKUPNO POČETNA CIJENA LOT I............................1.955.340,00 KM LOT.II. Transportna sredstva i druga oprema, vlasništvo stečajnog dužnika TKD"ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo-u stečaju što uključuje slijedeće:1. Caddy Furgon proizveden 2007. godine sa dvoja vrata, dizel motor od 51KW i 1968ccm, broj šasije WV1ZZZ2KZ7X113315 neregistrovan, početna cijena 5.000,00 KM, reg.oznaka J92-E-8.552. Caddy Furgon proizveden 2008. godine sa dvoja vrata, dizel motor od 51KW i 1968ccm, broj šasije WV 1ZZZ2KZ8X11608 neregistrovan, početna cijena 5.000,00 KM, reg.oznaka M83-A-5763. Caddy Furgon proizveden 2008. godine sa dvoja vrata, dizel motor od 51KW i 1968ccm, broj šasije WV 1ZZZ2KZ9X040916 neregistrovan, početna cijena 5.000,00 KM, reg.oznaka A42-0-6654. ŠKODA FABIA proizvedena 2001. godine. Putničko vozilo sa četvera vrata (5), sa dizel motorom od 74 KW i 1896 ccm, broj šasije TMBMS46Y313234732, početna cijena 5.000,00 KM bez PDV-a5. Viljuškar električni MDX lOOO kg, početna cijena 2.500,00 KM bez PDV-a,6. Ručni paletar 200 kg, početna cijena 500,00 KM bez PDV- a,7. Ručni paletar, početna cijena 1.000,00 KM bez PDV- a,8. Stalak ravni za knjige, početna cijena 40,00 KM bez PDV- a po komadu,9. Stalak rotirajući za knjige 23 komada, početna cijena 920,00 KM bez PDV- a,10. Usisivač Black $ Decker, početna cijena 50,00 KM bez PDV-a,11. Usisivač mokro suhi, početna cijena 50,00 KM bez PDV-a,12. Usisivač za pepeo, početna cijena 50,00 KM bez PDV-a,13. Metalne police u skladištu visoke komplet početna cijena 20.000,00 KM bez PDV-a,14. Aparat za uvez trakom početna cijena 500,00 KM bez PDV-a,15. Tehnopack mašina za pakovanje u foliju, početna cijena 500,00 KM bez PDV-a16. Telefonska centrala početna cijena 2.000,00 KM bez PDV-a, II Cijena i način prodaje :1. Cijena i uslovi prodaje su utvrđeni na osnovu Odluke skupštine i Odbora povjerilaca .2. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem. III. Uslovi, termin i način prodaje1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita).Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjm će se održati daha 31.08.2021. godine u 12 sati u poslovnom prostoru Trgovačko knjižarsko društvo"ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo- u stečaju ul. Vreoca bb, Sarajevo, Ilidža, Uslovi prodaje su:> kupac kupuje imovinu firme u postojećem stanju,> početna prodajna cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti niža od cijena navedenih pod renim brojem,> usmenom javnom nadmetanju mogu sudjelovati fizička i pravna lica koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava 10% od početne cijene svakog predmeta prodaje definisane ovim oglasom a najviše 10.000,00 KM, na transakcijski račun TKD"ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo-u stečaju, kod NLB Banka broj: 1323002022447386, sa naznakom: osiguranje za učešće na usmenom javnom nadmetanju i LOT odnsno redni broj za koji se nadmeće, prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,> javno nadmetanje će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač a koji ispunjav uslove Oglasa,> ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 3 dana od dana prodaje, za LOT I 30 dana, smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.> Ukoliko se uplati depozit za učešće na Usmenom javnom nadmetanju a ne učestvuje na istom gubi se pravo na povrat depozita.> sve poreze i troškove oko preno sa vlasništva snosi kupac. 2. Rok za dostavljanje ponudaKrajnji rok za uplatu depozita je 27.08.2021. godine, pečat banke ili pošte.3. Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati u krugu stečajnog dužnika po dogovoru na telefon: 033 771189 ili 061148 890, Stečajni upravnikTIP POSTUPKAStečajSTATUSProdaja imovineDATUM OTVARANJA27.01.2020.IZVOR OGLASADnevni AvazDATUM OBJAVE U SLUŽBENIM NOVINAMA2021-07-26SUDIJAKenan HodžićSUDOpćinski sud u SarajevuBROJ PREDMETA KOD SUDA65 0 St 769433 19 StTIP POSTUPKAPokretna i nepokretnNAČIN PLAĆANJAUsmeno javno nadmetanje