Prodaja imovine stečajnog dužnika-livada i šuma


Datum
29.6.2022.
Početna cijena
371.905,51
Predmet aukcije
1b1c5dd8-0d19-47ba-9a92-aecccd7cf6c5
Mjesto
9b0efc2a-0ac5-48fc-b871-7c8406bb3d32
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


MAK BAU doo SarajevoUlica Kućice br.61Hadžići Kanton Sarajevo-u stečaju-Broj:05/22Sarajevo30.05..2022. godina Na osnovu člana 101.102. i 103. Zakona o stečajnom postupku ( Službene novine F BiH be. 29/03 i 32/04 ) i odluke Skupštine povjerilaca od 30.05.2022. godine o prodaji imovine stečajnog dužnikaMAK BAU doo Sarajevo stečajni upravnik objavljuje: O G L A S o javnom nadmetanju za prodaju nepokretne imovine -kamenoloma-1619028638777.JPEGA. PREDMET PRODAJERed.br.NazivAdresaParcelaPovršina u m2Početna cijena u KM 1.2.Zemljište livada i šumaZemljište livada i šumaHadžići K.O. DrozgometvaHadžići K.O. DrozgometvaZK izvadak 1307; broj parcele1647/1;1646/2; 1648;1649/2ZK izvadak 534; broj parcele 1646/1;1647/2;1649/1 13.460,00 14.093,00 62.677,60 65.625,25UKUPNO 28.553,00 128.302,85B. USLOVI PRODAJE I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA1.Prodaja imovine će se vršiti javnim nadmetanjem.2.Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu. Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave oglasa I uplate 10% ponuđenog iznosa na račun broj 1028370000017113 otvoren kod Union banke dd Sarajevo na ime depozita za ozbiljnost ponude.3.Ponude se dostavljaju na adresu MAK BAU doo Sarajevo- u stečaju- ulica Evlije Čelebije br. 17 Sarajevo u zapečaćenoj koverti sa naznakom NE OTVARAJ-PONUDA.4. Otvaranje prispjelih ponuda i javno nadmetanje će se obaviti u roku od 45 dana od dana objave oglasa. 5.Javno nadmetanje će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač koji ispunjava propisane uslove.6. Stečajni upravnik zadržava pravo da ponudu prihvati u cjelosti, traži dopunu ponude te u tom slučaju ponuđači nemaju pravo prigovora.7. Ponude se mogu dostaviti za nekretninu u cjelini ili pojedinačno za nekretninu u ZK ulošku broj 1307 i ZK ulošku broj 534.8.Prodaja se vrši po načelu VIĐENO-KUPLJENO i naknadne reklamacije se neće uvažavati.9. Najpovoljniji ponuđač dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti cjelokupni iznos kupoprodajne cijene u roku od 60 dana od dana prihvatanja njegove ponude.10. Kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju, poreze, takse i slično.11.Sve ostale informacije u vezi sa pregledom i kupovinom mogu se dobiti na mobitel broj 061 130 594. TIP POSTUPKA StečajSTATUS Prodaja imovineDATUM OTVARANJA 17.11.2020.IZVOR OGLASA direktni oglasDATUM OBJAVE U SLUŽBENIM NOVINAMA 2022-06-02SUDIJA Nebojša JoksimovićSUD Općinski sud u SarajevuBROJ PREDMETA KOD SUDA 65 0 St 852456 20 StTIP POSTUPKA NekretninaNAČIN PLAĆANJA Pismene ponude