Prodaja cjelokupne imovine stečajnog dužnika-Prodaja poslovnih zgrada i zemljišta u poslovnoj zoni Šljivik, Prodaja zaliha rezervnih dijelova, bezninska pumpa sa opremom, telfonska i video oprema, kancelarijska oprema, ostala oprema


Datum
30.9.2022.
Početna cijena
13.409,91
Predmet aukcije
9fc39907-3d21-4191-93db-ec91d4597abc
Mjesto
191cb9c4-4a66-488d-81a3-8b8b05f13519
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


JKP "ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA" DD ZENICA U STEČAJUUL.Bulevar Kralja Tvrtka br I broj 34.ZENICAStečajni upravnikSamir Sunulahpašić Dana, 20.09.2022.godineBroj:43 o St 188119 20 St IX PRODAJA CJELOKUPNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA (LICITACIJE) U prostorijama stečajnog dužnika"JKP"Zenicatrans-prevoz putnika DD u stečaju, Ulica Bulevara Kralja Tvrtka I,broj 34 Na osnovu člana 101, 102 i 103. Zakona o stečajnom postupku ("SI. novine FBIH", broj:29/03,32/04,42/06 i 52/18), a temeljem Odluke Skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase sa izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom Zenica dana 20.05.2021. godine i Odluke Odbora povjerilaca broj: 05-07/0pp/2022 od dana 05.07.2022. godine, stečajni upravnik ovim putem oglašava: USMENO JAVNO NADMETANJE ( LICITACIJA)Za prodaju nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika JKP "ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA" D.D.ZENICA u stečaju ULBulevar Kralja Tvrtka I broj 34.A) PREDMET PRODAJE:LOT BR.1 - Prodaja poslovnih zgrada i zemljišta u poslovnoj zoni "Šljivik"RB.Opis predmeta prodajeZK ULOŽAKUkupno procijenjena vrijednost /КМ/1.Objekat poslovna zgrada-Direkcija u poslovnoj zoni Šljivik,ukupne površine 189m2,K.Č.313/10 KO Zenica 1/1 vlasništvo1522 2.Objekat poslovna zgrada-Restoran.u poslovnoj zoni Šljivik,ukupne površine 218m2,kč.br.313/11 KO Zenica, 1/2 suvlasništvo1523 3.Objekat poslovna zgrada u privredi,ukupne površine 193m2,kč.br.313/8 KO Zenica, 1/1 vlasništvo1521 4.Poslovna zgrada u privredi,ukupne površine 4057 m2,kč.br.313/1 KO Zenica, i zemljište uz privrednu zgradu ukupne površine od 4417 m2,1/1 vlasništvo7542 5.Dvorište ukupne površine 2054 m2,kč.br.314/2 KO Zenica, 1/1 vlasništvo7241 UKUPNO PROCIJENJENA VRIJEDNOST 4.675.009,00LOTBR.2 -Prodaja zaliha rezervnih dijelovaRB.Opis predmeta prodajeProcijenjena vrijednost 1 KM/1.Zalihe po spisku St 002-R-09/2022 koje se nalaze na skladištu poslovne zone Šljivik9.443,30LOT BR.3 -Prodaja zaliha rabljenih stvariRB.Opis predmeta prodajeProcijenjena vrijednost / КМ/1.Zalihe po spisku St 003-RAB-09/2022 koja se nalazi na skladištu poslovne zone Šljivik3.456,00LOT BR.4 -Prodaja -BENZINSKA PUMPA SA OPREMOMRB.Opis predmeta prodajeProcijenjena vrijednost / КМ/1.Benzinska pumpa sa opremom7.410,24LOT BR.5 -Prodaja -TELEFONSKE I VIDEO OPREMERB.Opis predmeta prodajeProcijenjena vrijednost / КМ/1.Zalihe opreme po spisku St 005-TEL-09/2022 koja se nalazi u prostorijama stečajnog dužnika-Direkcija288,00LOT BR.6 -Prodaia -KANCELARIJSKE OPREMERB.Opis predmeta prodajeProcijenjena vrijednost / КМ/1.Zalihe opreme po spisku St 006-KANC-09/2022 koja se nalazi u prostorijama stečajnog dužnika-Direkcija1.694,16 BR.7 -Prodaja -ostala rabljena opremaRB. Opis predmeta prodajeProcijenjena vrijednost / KM/1.Zelihe opreme po spisku St 007-RAB-09/2022 koja se nalazi Vx u prostorijama stečajnog dužnika-Direkcija793,20USLOVI PRODAJE1. Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz prethodnu pismenu prijavu, dana 04.10.2022.godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama JKP Zenicatrans-prevoz putnika dd u stečaju Zenica,Ul.Bulevara Kralja Tvrtka broj .34.Pismene prijave se primaju do 04.10.2022.godine do 11,00 sati, na adresi stečajnog dužnika JKP Zenicatrans-prevoz putnika dd u stečaju Zenica,Ul. Bulevara Kralja Tvrtka broj 34.Naknadne prijave i prijava ispod početne cijene neće biti predmet razmatranja.2. Kupac plaća pripadajući PDV od 17% na postignutu prodajnu cijenu.3. Imovina pod brojem LOT 2,3,5,6 i 7 se može unovčavati po specifikaciji pojedinačno za svaku artikal zasebno, s tim da prednost ima kupac cjelokupnog LOT-a.4. Pojedinačna cijena podizanja ponude ne može iznositi manje od 10% od procije¬njene vrijednosti.5. Imovina se ne može unovčiti(prodati) po cijeni nižoj od utvrđene procijenjene vrijednosti.6. Iznos za uplatu depozita iznosi 20% od vrijednosti procijenjene vrijednosti po svakom LOT-u,osim za LOT 1 gdje iznosi 1% za cjelokupni LOT.7. Uplata osiguranja(depozita) se vrši pojedinačno kako je to u tački 6.navedeno is-ključivo na transakcijaki račun stečajnog dužnika broj:1344811004125988 otvoren kod ASA banke Zenica, najkasnije do 04.10.2022.godine.8. Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni u ponudi dostaviti ovjerenu Kopi¬ju iješenja o upisu pravnog lica u sudski Registar, ili izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca i dokaz o uplati depozita-za pravna lica,ovlaštenje - punomoć izdatu od strane ovlaštenog lica za učešće na javnom nadmetanju ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva i kopiju lične karte učesnika.Ukoliko je učesnik fizičko lice obavezan je u ponudi dostaviti dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte.9. Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je ispunio uslove iz ovog oglasa.10. Ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od navedene cijene iz oglasa. Najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje. Imovina se prodaje po principu "viđcno-kupljeno" u zatečenom stanju se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.11. Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze ( porez na promet nepokretnosti,porez na dodanu vrijednost i druge poreze) u roku od 8 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.12. Učesniku na javnom nadmetanju koji budu proglašeni kupcem uplaćeno osigu¬ranje (depozit) se neće vratiti,a isto mu se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu.Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu pa pripadajuće poreze ( stav ll"uslovi prodaje") u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog depozita a stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je sredstvo prodano drugom po redu ponuđaču,koji je dužan u roku od 5 dana od dana donošenja rješenja da deponuje sredstva u iznosu od prodajne cijene.Ukoliko po¬nuđač sa drugom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 5 dana,stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti daje sredstvo prodano trećem po redu ponuđaču,koji je dužan u roku od 5 dana od dana donošenja iješenja da deponuje sredstva u iznosu prodajne cijene.13. Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor,smatra se daje odustao od kupovine a položeni depozit se ne vraća.14. Učesnicima na javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjom kupcem uplaćeni osiguranje (depozit) će se na pismeni zahtjev za povrat,vratiti sa transakcijskog računa stečajnog dužnika u roku od 3 dana od dana podnošenja zahtjeva na transakcijski račun sa kog je depozit uplaćen.15. Sve poreze i ostale troškove,uključujući i troškove izrade i ovjere ugovora kod Notara,a u vezi prodaje imovine,demontažu,utovar na transportna sredstva snosi kupac.16.0 prodaji imovine najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik donosi pismeni zaključak koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici.17. Imovina koja je predmet prodaje i dokumentacija vezano za predmet prodaje se može pogledati i preuzeti na adresi stečajnog dužnika Ul.Bulevara kralja Tvrtka i ,br.34 i u poslovnoj zoni "Šljivik" Zenica svaki radni dan od 09,00-12,00 sati po- čev od 21.09.2022.godine zaključno sa 03.10.2022.godine uz obaveznu prethodnu najavu stečajnom upravniku ili kontakt osobi kao u tačci 19. Pregled imovine bez predthodne najave i saglasnosti stečajnog upravnika ili kontakt osobe nije moguć.18. Prijavu u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje,dokazom o uplati depozita,naznačenom cjenom,punim nazivom ,adresom i brojem telefona podnosioca prijave,sa naznakom PRIJAVA NA JAVNO NADMETANJE"-LOT BR....,potrebno je dostaviti putem preporučene pošte ili lično na adresu stečajnog dužnika,zaključno sa danom 04.10.2022.godine do 11,00 sati.19.Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na na¬vedenoj adresi kao i na telefon:062/588-803,kontakt osoba Sarvan Huso,telefoni 1/5 75-408,kontakt osoba Tahirović Amira. Stečajni upravnikSamir Sunulahpašić, dr.sc.ecc. Zenica, 20.09.2022.godineTIP POSTUPKAStečajSTATUSProdaja imovineDATUM OTVARANJA21.12.2020.IZVOR OGLASANaša riječDATUM OBJAVE U SLUŽBENIM NOVINAMA2022-09-20SUDIJADedić MiralemSUDOpćinski sud u ZeniciBROJ PREDMETA KOD SUDA43 0 St 188119 20 StTIP POSTUPKAPokretna i nepokretnNAČIN PLAĆANJAUsmeno javno nadmetanje