Prvo javno nadmetanje za prodaju pokretne imovine - mašine i oprema


Datum
8.7.2020.
Početna cijena
55.416,26
Predmet aukcije
d97713b1-9d07-4168-8aa5-9033f7493da4
Mjesto
a9662c6f-e6b1-4431-950b-b5dea21483ba
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

24.06.2020 | rok: 23.07. 2020 | RS | Sarajevo
LASTA AD U STEČAJU
Prvo javno nadmetanje za prodaju pokretne imovine - mašine i oprema

Tekst

LASTA ad u stečaju, I. Sarajevo Ul.Karađorđevabr.19 Datum: 23.06.2020. god

Na osnovu odluke Skupštine povjerilaca, stecajnog dužnika LASTA ad u stečaju I. Sarajevo, od 22.06.2020. godine i saglasnosti Odbora povjerilaca od 22.06.2020. godine, a u smislu odredaba člana 161 i 166 Zakona o stečaju, stečajni upravnik,

OGLAŠAVA

Prvo javno nadmetanje za prodaju pokretne imovine stečajnog dužnika prlkupljanjem plsanlh ponuda

Pokretna imovina je iskazana u Izvještaju o procjeni vrijednosti pokretne imovine, a odnosi se na procjemi mašina i inventara. U Izvještaju o procjeni vrijednosti pokretne imovine prikazana je procjena

mašina i opreme od rednog broja 001 do rednog broja 302.

Početna cijena za nadmetanje je procijenjena vrijednost iskazana u Izvještaju o procjeni vrijednosti pokretne imovine.

Pored imovine iskazane u Izvještaju o procjeni pokretne imovine stečajni dužnik prodaje i 150 tona sekundarnih sirovina sa početnom cijenom od 300 KM po toni.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponudu i dokaz o uplati depozita, koji iznosi 10% od početne cijene. Depozit uplatiti na račun stecajnog dužnika broj: 562-006-81563375-45 koji se vodi kod NLB Razvojna banka, filijala Foča.

Ponude dostavljati u zatvorenim kovertama sa naznakom PONUDA - NE OTVARAJ, na adresu stecajnog up-ravnika: Vlade Simovlć, ul. Petra Bojovlća HI/44,73300 Foča do 23.07.2020. godine.

Mašine i oprema kod kojih nije iskazana vrijednost u Izvještaju o procjeni vrijednosti pokretne imovine, prodavaće se kao sekundarna sirovina.

U ponudi navesti predmet koji licitirate, redni broj pod kojim se nalazi predmet u Izvještaju o procjeni, ponuđenu cijenu koju ste spremni da platite, dokaz o uplaćenom depozitu, kao i osnovne podatke o ponuđaču. U razmatranje će se uzeti samo one ponude gdje je ponuđač ponudio poČetnu cijenu i veću od početne cijene. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Na izlicitiranu ponudu se obračunava PDV

Sve potrebne infbrmacije se mogu dobiti na telefon 065/626-576, a razgledanje mašina i opreme kao i uvid u Izvještaj o procjeni pokretne opreme može se obavM ponedjeljkom i četvrtkom od 9 do 14 časova Imovina se prodaje u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu.

Stečajni upravnik će u prisustvu najmanje dva člana Odbora povjerilaca izvršiti otvaranje ponuda dana 28.07.2020. god. u 10 časova u prostorijama stecajnog dužnika. Za kupce bice proglašeni ponuđači sa najvećom ponuđenom cijenom

Zaključak o najpovoljnijim ponuđačima stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupaca. Ukoliko bude najpo-

voljnijih ponuđača sa istom ponuđenom cijenom, kupcom će se proglasiti ponuđač koji je prije uplatio depozit

Ponuđačima čije ponude ne budu prihvaćene depozit će se vratra po okončanju javnog nadmetanja.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, za kupovinu jednog ili vise licitiranih predmeta, ne uplati

kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana, od dana prijema zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi

pravo na povrat depozita, a za kupca će se proglasiti sledeći najpovoljniji ponuđač.

Svi troškovi vezani za prodaju imovine padaju na teret kupca.

Stečajni upravnik