Javna licitacija za prodaju sve pokretne imovine - oprema, alat, gotovi proizvodi, nedovršena proizvodnja(rezervoari)


Datum
6.4.2020.
Početna cijena
62.383,78
Predmet aukcije
692edf16-97ae-4898-814a-482a9c85918a
Mjesto
d9166a4c-e856-4981-b214-ddfc76d218d1
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

13.03.2020 | rok: 16.04. 2020 | RS | Teslić
TRUDBENIK-FKO D.O.O. TESLIĆ -U STEČAJU
Javna licitacija za prodaju sve pokretne imovine - oprema, alat, gotovi proizvodi, nedovršena proizvodnja(rezervoari)

Tekst

Na osnovu Odhike Skupštine povjerilaca broj: S. od 23.01.2020, Stečajni upravnik Trudbenik-FKO d.o.o. Teslić -u stečaju, pod brojem 21/20, dana 11.03.2020 godine, raspisuje:

javnu licitaciju Za prodaju sve Pokretne imovine stečajnog dužnika kako slijedi

1. OPREMA, ALAT I INVENTAR ............................ Spisak broj 1.

Redni broj / Ident.broj Oprana,alatiinventat / / Ied.mjere / Količina Cijena 1Š1

/ / / / bezPDV

1 / 1001026 / APARAT POZICIONER P-1000 / kom / 1 900,00

2 / 1009001 / EXCENTAR PRESA UNIVER EPU-160 / kom / 1 6.000,00

! / 1009002 / EL. MOSNA DIZALICA FERING 100 kN / kom / 1 10.000,00

4 / 1009003 / EL.MOSNA DIZALICA 50 kN FERING / kom / 1 8.000,00

S / 1009004 / EL. STUBNA DIZALICA 5 kN FERING / kom / 2 1.400,00

6 / 1009010 / EL. STUBNA DIZALICA 10 kN / kom / 2 1000,00

7 / 1012001 / HAPA (hiđraul.) PRESA 110*3000 / kom / 1 5.200,00

8 / 1012002 / HIDRAUL. PRESA ZA IZV. HVO 2-400 / kom / 1 21.000,00

9 / 1012013 / HIDRAULIČNE MAKAZE MG-6355 / kom / 1 800,00

10 / 1015001 / KORDINATNIREZAČ KOR-84 / kom / 1 800,00

11 / 1018002 / MAŠINA ZA KRUŽ. SAV. LIMA MS-20 / kom / 1 6.000,00

12 / 1018003 / MANOREI DIZALICA 10 kN FERING / kom / 1 1000,00

13 / 1019001 / NOSAČ AUTOMATA TIP-ZNA / kom / 1 5.000,00

14 / 1021002 / OKRETAUKA ZO-10-PN7 / kom / 1 150,00

15 / 1021003 / OKRETAUKA ZO-10-S-N-TPK / kom / 1 150,00

16 / 1021004 / OKRETAUKE ZO-10-PR-TPK / kom / 2 300,00

17 / 1021006 / OKRETAUKA ZO-03-3N / kom / 1 150,00

18 / 1022003 / PLAZMAREZ 40 KOM. IZR. SA SIST.HL. / kom / 1 250,00

19 / 1022004 / POLUAUTOMAT UNIMAG SA OPREM. / kom / 1 500,00

20 / 1023001 / RADUALNA BUŠILICA / kom / 1 1.100,00

21 / 1024008 / STROI ZA KRUŽNO SAVIIANIE / kom / 1 5.000,00

22 / 1101001 / APARAT ZA OČn. RD FILMOVA / kom / 1 50,00

23 / 1111002 / SAMARID 25 - DEFETOSKOP / kom / 1 100,00

24 / / PRINTER MF EPSON L655 / kom / 1 580,34

UKUPNO: / / / / 77.430,34 KM

2. GOTOVI PROIZVODI / / / / .................Spisak broj 2.

R.broj / [dent.broj NAZIV SREDSTVA / / Jed. mjere / Koćs. Cijena/KM/

/ / / / BezPDV

1. / / REZERVOAR R-30001 / kom / 1 840,00

UKUPNO: / / / / 840,00

3. NEDOVRŠENA PROIZVODNJA / / / / .................Spisak broj 3.

Ubroj / [dent, broj NAZIV SREDSTVA / / Ied.mjere / Kohf Cijena/KM/

/ / / / BezPDV

1. / / REZERVOAR DVOPLASNI 15001 / kom / 2 396,00

2. / / REZERVOAR 9951 IEDNOPLASN1 / kom / 1 135,00

3. / / REZERVOAR 15001IEDNOPLASN] / kom / 1 199,00

4. / / REZERVOAR 30001 / kom / 2 792,00

UKUPNO: / / / / 1.522,00

Na sve cijene, Spiskovi 1,2 i 3 dodaje se vrijednost PDV-a.

- MJESTO I DATUM PRODAJE: Teslić, Krajiška bb, dana 16.04.2020 godine u 12.00 časova u prostorijama stečajnog dužnika i ista će se održati i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

- PRAVO UČEŠĆA NA LICITACIJI

Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja dodana 15.04.2020 godine, izvrše uplatu depozita na ž.r stečajnog dužnika broj: 1610000175480092 Raifreisen Bank i to za:

-Depozit za svu pokretnu imovinu, zbirno, Š za spisak broj 1, 5.000,00 KM, /ne može se licitirati pojedinačno stavke sa spiska/

-Depozit za gotov proizvod, spisak broj 2,i depozit za nedovrSenu proizvodnju, spisak broj 3 je 10% od cijene cjelokupnog spiska /ne može se licitirati pojedinačno stavke sa spiska/.

- OSTALI USLOVT LICITACIJE

Sva pokretna imovina koja je predmet oglašavanja prodaće se kupcu sa najpovoljnijom ponudom, a prednost če se dati ponuđaču kojizeli kupiti svu pokretnu imovinu zbirno š zbirno po spisku, a ako takvih ponuda ne bude, prednost imaju ponuđači sa većom ponudom od početne cijene za svaki spisak.

Ponuđač koji izvrši uplatu depozita, a ne žefi da licitira na licitaciji ili želi odustati na licitaciji bez ponuđene cijene, istom se neće vratiti depozit. Minimalni korak Htitacione cijene odrediće Komisija na licitaciji. Cijene se ne mogu nuditi manje od cijena objavljenih u Oglasu.

Ponuđač koji licitira a ne uspije u licitaciji, istom se vraća depozit u roku od 3 dana, a ponuđač koji izhatitira ponuđenu imovinu, depozit će se računati kao dio uplate, s tim da razliku do htititirane cijene dužan uplatiti u roku od 3 dana. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od izlicitirane cijene, isti gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, a prihvata se sledeća najpovoljnija ponuda pod istim udovima.

- UVIDU IMOVINU

U toku ttajtmja javnog oglasa zainteresov^ imovinu koja je predmet prodaje, a detaljnije

informacije, opis i spedfkadju imovine po spiskovima broj: (1-3), se može dobiti na telefon broj: 065 605 212, 065 562115, ih na zahtjev na email: truđbenik.stecaj @gmail .com

Stečajni upravnik